Loading

Tag: Valentyn Khrushch

Odessa artist: Yuriy Yegorov

In the history of Ukrainian art of the XX century, the name of Yuriy Yegorov (1926-2008) is always mentioned. The .....